Lista cu documentele de interes public/documentele produse de instituție

Lista cuprinzând documentele de interes public:

 •  Lista actelor normative în baza cărora funcționează instituția
 •  Organigrama Instituției Prefectului
 •  Regulamentul de organizare și funcționare
 •  Datele de identificare a conducătorilor instituției și a celor de compartimente (nume, prenume, funcție)
 •  Bugetul instituției
 •  Bilanțul Contabil
 •  Programul de funcționare
 •  Programul de relații cu publicul
 •  Situații statistice referitoare la notificările privind actele administrative (hotărâri ale consiliilor locale și județean, dispoziții ale primarilor și președintelui consiliului județean) adoptate cu încălcarea legii
 •  Situații statistice transmise trimestrial și anual pe linie de controlul legalitații actelor
 •  Informații privind stadiul de soluționare a dosarelor având ca obiect cererile de chemare în judecată, formulate de prefectul județului împotriva actelor administrative conform prevederilor art.134 și 135 din Legea nr.215/2001
 •  Rapoarte statistice semestriale privind petițiile adresate prefecturii
 •  Informații privind proiectele de hotărâri de guvern, inițiate de instituția prefectului la solicitarea autorităților locale, instituțiilor societăților, persoanelor fizice sau din oficiu
 •  Date tehnice și statistice conform atribuțiilor prefectului privind organizarea de alegeri locale, parlamentare și prezidențiale, generale sau parțiale
 •  Date statistice privind dosarele constituite în baza Legii nr.9/1998
 •  Date privind dosarele constituite conform HG nr.64/1993 privind metodologia de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor
 •  Date privind avizele comisiei de atribuire de denumiri constituită în baza OG nr.63/2002
 •  Date și informații statistice privind aplicarea Legii nr.10/2001, respectiv:
  • Numărul imobilelor restituite în natură de autoritățile administrației publice locale
  • Numărul notificărilor înregistrate la instituția prefectului, referitoare la măsurile reparatorii prin echivalent sub formă de despăgubiri bănești
 • Programul anual al eliberării titlurilor de proprietate
 • Lista serviciilor publice deconcentrate: adresa, telefon, conducere

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:

 • Ordinele Prefectului
 • Hotărârile Colegiului Prefectural
 • Hotărârile Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • Hotărârile Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr.9/1998, republicată și a Legii nr.290/2003
 • Referatele privind avizul de legalitate a dispozițiilor emise de primari în temeiul Legii nr.10/2001
 • Avizele consultative și recomandările Comisiei de dialog social
 • Rapoarte și informări anuale ale prefectului
 • Actele adoptate și emise de autoritățile administrației publice locale transmise pentru controlul legătitații
 • Documente supuse apostilării